Plaatsing/toelating

1.1 Door samhealth aangeboden cursussen (in de ruimste zin des woords) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

Annuleren/ontbinden/opzeggen

2.1 Niet-deelnemen aan een cursusactiviteit op die datum, waarop men geplaatst is, wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk te geschieden.

2.2 Bij annulering binnen twee maanden voor aanvang is € 75,– administratie- /annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd.

2.3 samhealth heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer het recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan samhealth betaalde bedrag.

Prijzen, facturering en betaling

3.1 Alle door samhealth opgegeven prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 samhealth factureert direct na aanmelding, tenzij anders overeengekomen in de opdracht.

3.3 Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betalingen is vertragingsrente verschuldigd en worden incassokosten, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag, in rekening gebracht. De vertragingsrente is gelijk aan de wettelijke handelsrente.